O projekte

Cieľom Rače je opätovne oživiť budovu, ktorá bola do roku 2007 súčasťou siete škôl, no pre zhoršujúci sa stav bola vyradená a v roku 2008 uzatvorená. V súčasnosti je ZŠ Plickova v havarijnom stave, čo je smutné najmä vzhľadom na akútny nedostatok miest na základných školách, ktorý sa nepodarilo vyriešiť ani zvyšovaním kapacít v existujúcich vzdelávacích zariadeniach.

Práce na ZŠ Plickova v auguste 2021 prevzal zhotoviteľ stavby. Ide o najväčší a najnáročnejší projekt mestskej časti Rača za posledných 30 rokov. Rekonštrukciu realizuje spoločnosť Kami Profit a ZŠ Plickova sa po rekonštrukcii stane modernou vzdelávacou inštitúciou pre 21. storočie. Bude v nej 25 tried, 10 špecializovaných učební, jedáleň, kuchyňa, telocvične a príslušná infraštruktúra. Škola by mala privítať žiakov už v septembri 2023.

„Zmluva na obnovu je po ukončení verejného obstarávania uzatvorená na sumu 5 650 986,74 eur, čo je po elektronickej aukcii úspora 22,39 percent oproti pôvodnému výkazu-výmeru,“ uviedol starosta Rače Michal Drotován.

Práce začali asanáciou časti zadného traktu, ktorý je výrazne staticky narušený. „Hneď potom pôjdu dole strechy, aby sme čo najskôr stavbu uzatvorili a mohli pokračovať v búracích prácach v interiéri objektu,“ hovorí stavbyvedúci Peter Jach z Kami Profit, ktorý už viedol práce na rekonštrukcii dvoch škôl. Podľa jeho slov najnáročnejšia bude hneď prvá fáza rekonštrukcie, teda asanácia časti objektu.

Mestská časť koncom júla podala žiadosť o príspevok z fondov EÚ vo výške 2,85 milióna eur na rekonštrukciu školy. Zároveň Mestská časť Rača získala z Fondu na podporu športu dotáciu vo výške 387 325 eur na rekonštrukciu telocvične ZŠ Plickova. Ide približne o 50 percent predpokladaných nákladov na opravu telocvične.

Časový harmonogram projektu ZŠ Plickova

11.2.2019  – Pracovné stretnutie v zložení starosta Drotován, vicestarostka Antalová Plavuchová, viceprimátorka Štasselová a pracovníci magistrátu ohľadom možného zverenia budovy bývalej školy Plickova a zrušenie pôvodného zámeru depozitu.

09.03.2019 – Hlavné mesto SR Bratislava Rači sprístupnilo budovu na prvú obhliadku. Nakoľko nebol predpoklad jednorazovej rekonštrukcie, začali sme hľadať partnera zo súkromného sektora ako možného spoluinvestora zámeru

18.6.2019 Miestne zastupiteľstvo Rača uznesením č. 87/18/06/19/P schválilo v bode 22A „súhlas so zverením areálu bývalej ZŠ Plickova vrátane budov od Hlavného mesta SR Bratislavy za účelom renovácie resp. vybudovania školských zariadení.“  Za hlasovalo 9 prítomných poslancov, 2 poslanci sa zdržali, 4 neprítomní

27.6.2019 Mestské zastupiteľstvo Bratislavy uznesením schválilo zverenie budovy aj príslušných pozemkov do správy mestskej časti Bratislava-Rača pod podmienkou, že sa tam musí do 5 rokov od platnosti preberacieho protokolu zriadiť škola.

Dňa 23.9.2019 po splnení všetkých podmienok (odčlenenie parcely ihriska pozemného hokeja, kde je nájom do roku 2024) starosta Drotován podpísal protokol o prevzatí budovy na Plickovej. V rovnaký deň bolo pracovné stretnutie s poslancami mestskej časti Rača o stave počtu tried a návrhu ďalších riešení. Poslanci vyslovili súhlas s tým, že by sa mala budova Plickova preveriť v rámci možnosti na odčlenenie dvoch samostatných škôl (jedna súkromná a druha obecná).

25.9.2019 bola zadaná objednávka spoločnosti IXYPSILON, s.r.o. vo výške 2900 eur na vypracovanie štúdie rekonštrukcie školy Plickova a možného rozdelenia na dva subjekty pri zachovaní spoločnej telocvične a jedálne. Štúdia bola vypracovaná a doručená v polovici októbra 2019.

10.10.2019 bol zverejnený protokol o zverení Plickovej Rači – nasledujúci deň tj. 11.10.2019 začala byť budova v správe mestskej časti Rača a začala tiež plynúť 5-ročná lehota na zriadenie školy. (tj. do 10.10.2024 – reálne teda pre proces zaraďovania škôl do siete najneskôr do marca 2024).

16.10.2019 prebehlo v Nemeckom kultúrnom dome stretnutie s rodičmi a riaditeľkami našich základných škôl (zúčastnilo sa ho približne 150 ľudí). Časť poslancov preferovala problém nedostatku tried riešiť prístavbou ZŠ Tbiliská – tá by však problém vyriešila iba dočasne.

25.10.2019 sa konalo rokovanie vedenia mestskej časti so školou Félix ohľadom možného konkrétneho prenájmu časti školy (vymedzenej v štúdii IXYPSILON, s.r.o.) za podmienok bezplatného využívania opravenej telocvične a jedálne pre potreby obecnej školy v budúcnosti. Dňa 04.11.2019 investor uviedol, že má o predmetný nájom za daných podmienok záujem s tým, že na základe tohto záujmu bude následne predstavený verejne na spoločnom stretnutí s poslancami.

11.11.2019 a 28.11.2019 prebehli spoločné stretnutia vedenia mestskej časti, zástupcu školy Félix a investora s poslancami mestskej časti Bratislava-Rača.

03.12.2019 miestna rada odporúčala zaradiť predmetný materiál na najbližšie zastupiteľstvo a dňa 10.12.2019 miestne zastupiteľstvo hlasovaním všetkých prítomných poslancov prijalo uznesenie, že súhlasia s prenájmom časti školy spoločnosti Edu Development, s.r.o. za účelom zriadenia školy Félix a žiadali, aby samotná zmluva o prenájme bola následne schválená miestnym zastupiteľstvom na mimoriadnom zastupiteľstve.

21.01.2020 miestne zastupiteľstvo prijalo uznesenie, v ktorom zriadilo komisiu v zložení Ing. Mrvová, JUDr. Korduliaková, JUDr. Vulgan, p. Máťuš a Ing. Pajdlhauser, za účelom dopracovania zmluvy s Edu Developments, s.r.o. ohľadom prenájmu časti budovy ZŠ Plickova a žiadalo starostu zvolať mimoriadne zastupiteľstvo dňa 29.01.2020 o 17:00.

29.01.2020 miestne zastupiteľstvo neprijalo uznesenie, kde by súhlasilo s nájomnou zmluvou s Edu Developments, s.r.o. a prijalo uznesenie v ktorom:

a) žiada starostu o podanie žiadostí na vydanie stavebného povolenia na všetky tri stavebné objekty v zmysle projektu prístavby ZŠ Tbiliská tzn. SO 01, SO 02, SO 03 a to pre každý objekt samostatne. Termín: bezodkladne po doručení potrebnej PD, najneskôr však do 28. februára 2020

b) žiada starostu o zabezpečenie vyhotovenia stavebno-technického posudku na posúdenie komplexného technického stavu budovy školy na Plickovej a následne po vypracovaní posudku vypísanie VO na PD pre potreby rekonštrukcie školy Plickovej za účelom zriadenia obecnej školy

c) žiada starostu o vypísanie verejnej obchodnej súťaže za účelom získania investora na rekonštrukciu a prevádzku telocvične na Plickovej. Za účelom prípravy podmienok VOS žiadame zostaviť špeciálnu komisiu. Termín: najneskôr do 30. septembra 2020.

d) žiada starostu na účely PD Plickova presunúť finančné prostriedky z fondu rozvoja Rače.

V danom uznesení naďalej zastupiteľstvo preferovalo prístavbu Tbiliská – nakoľko daná prístavba by problém dostatočne nevyriešila, starosta Drotován následne zadal nielen vypracovanie projektovej dokumentácie na ZŠ Plickova ale aj celý proces vrátane stavebného povolenia

07.03.2020 sa uskutočnila upratovacia brigáda obyvateľov v budove ZŠ Plickova https://www.youtube.com/watch?v=Ai4tUkVVHrc

Marec – apríl 2020 Príprava kompletnej projektovej dokumentácie na ZŠ Plickova a tiež dosť zásadný zásah v podobe prvej vlny pandémie Covid-19

Máj – jún 2020 Stavebné konanie ZŠ Plickova

Júl 2020 – Stavebné povolenie na kompletnú rekonštrukciu ZŠ Plickova nadobudlo právoplatnosť

14.07.2020 Miestne zastupiteľstvo finálne jednohlasne odsúhlasilo rekonštrukciu ZŠ Plickova za účelom vybudovanie základnej školy, schválilo zámer úveru 3,5 milióna eur za daným účelom a presun jedného milióna eur z fondu rozvoja Rače

17.09.2020 Bola podpísaná zmluva so spoločnosťou Apuen Akadémia, s.r.o. na zabezpečenie verejného obstarávania zámeru ZŠ Plickova, následne sa začali prípravy podkladov, zmlúv, dokumentácie pre VO.

12.10.2020 Starosta Drotován podpísal úverovú zmluvu so Slovenskou sporiteľňou na sumu 3,5 miliónov eur, so splatnosťou 20 rokov a s fixným úrokom počas celej doby úveru 0,46 percenta

30.11.2020 Bola vyhlásená v Európskom vestníku súťaž na zhotoviteľa rekonštrukcie ZŠ Plickova

03.03.2021 Prebehlo otváranie obálok verejného obstarávania – 1. kolo, do ktorého prišlo 6 ponúk, následne sa ponuky vyhodnocovali a 2 z nich pre nesplnenie podmienok VO boli vylúčené

17.06.2021 Prebehla elektronická aukcia na zhotoviteľa, ktorú vyhrala firma Kami Profit, s.r.o., nakoľko následne sa žiaden z účastníkov neodvolal a spoločnosť predložila všetky podklady, bol zverejnený víťaz

Júl 2021 Fond na podporu športu rozhodol o pridelení dotácie vo výške 387 325 € na rekonštrukciu telocvične ZŠ Plickova

27.07.2021 Bola podpísaná zmluva so spoločnosťou Kami Profit, s.r.o. Zmluva je po ukončení verejného obstarávania na sumu 5 650 986,74 eur, čo je po elektronickej aukcii úspora 22,39 percenta oproti pôvodnému výkazu-výmeru.

04.08.2021 Odovzdanie staveniska a začiatok stavebných prác, na realizáciu má zhotoviteľ 18 mesiacov, teda do februára 2023.