Mozaika kocúra na stene školy

Projektu školy Plickova sa projekčne aj stavebne venujeme 2,5 roka. Narazili sme pritom na jeden problém, ktorý má žiaľ len menej zlé alebo viac zlé riešenie. Jedná sa o mozaiku Kocúr z roku 1972 od autora Ivana Vychlopena (1941-1998), ktorý ju vytvoril v spolupráci s J. Slížom.

Na úvod treba uviesť, že v pôvodnom projekte rekonštrukcie budovy na súkromnú školu (2008-10) aj v projekte Hl. mesta SR Bratislava (depozit galérie) mala byť daná mozaika prekrytá zateplením bez náhrady. MČ Rača sa snažila 2,5 roka nájsť riešenie, ktoré by nejakým spôsobom ponechalo danú mozaiku, ale na druhej strane vedeli by umožnilo dokončenie rekonštrukcie školy. Škola je pre nás prioritou.

Prvotný návrh bol zložiť danú mozaiku, zatepliť stenu a následne mierne ju posunúť a vrátiť naspäť. Takto to v prvej fáze navrhovali aj projektanti. Keď sa však začali robiť podrobnejšie analýzy odborníkov doc. Gabriel Strassner, vedúci katedry reštaurovania VŠVU, aj MgA. Magdalena Kracík Štorkánová, PhD. (známe česká mozaikárka) vyhodnotili toto riešenie ako veľmi rizikové, ktoré by viedlo k nezvratnému poškodeniu diela. Cementové lepidlo je totiž tvrdšie ako kachličky, čo by znamenalo – a sonda to preukázala – jej zlomenie.

Ďalšie dôležité skutočnosti:

  • Podľa súčasných noriem požiarnej ochrany, ktoré sú pre kolaudáciu a bezpečnosť školy a detí a zamestnancov nutné dodržať, musí byť z druhého podlažia na konci chodby únikový východ a požiarne schodisko. Z toho dôvodu boli aj v stene vyrezané dvere a musí tam byť požiarne schodisko (umiestnené čo najbezpečnejšie). Samozrejme, pevne veríme, že v budove nebude nikdy požiar, bezpečnosť detí a učiteľov je pre nás však prioritou.

  • Ako vidíte na fotografii vyššie, zadná časť budovy je už zateplená, podobný spôsob zateplenia – zase jednak z dôvodu noriem (energetická náročnosť budovy) potrebných dodržať pre kolaudáciu ale jednak aj z podmienok udelených fondov EÚ (kde je jednou z podmienok všeobecne vždy zníženie energetickej náročnosti budov a uhlíkovej stopy) je potrebné riešiť aj na tejto stene. Preverovali sa možnosti zateplenia z vnútra, avšak projektanti aj stavebné firmy zhodnotili, že by tam vznikali tzv. tepelné mosty (únik tepla) a je tam vysoké riziko plesnivenia. Zatiaľ sme nenašli firmu, ktorá by bola ochotná nám dať na takéto stavebné práce záruku. Oboje si v triedach základnej školy nemôžeme dovoliť.

  • Problém sú aj jednotlivé spoje medzi keramzit betónovými panelmi a možná degradácia spojov ale aj betónu bez zateplenia v budúcnosti – treba si uvedomiť, že táto rekonštrukcia školy predpokladá, že budova bude plne funkčná ďalších minimálne 50 rokov (ideálne aj o mnoho viac). Na fotografiách nižšie je detail spojov a tiež priečny rez panelu.
  • Treba zobrať do úvahy, že nejde o zatepľovanie historickej budovy z tehál či kameňa. Ide o budovu kolaudovanú v roku 1972, ktorá bola robená z betónových prefabrikátov a keramzit betónu, vtedajšou technológiou betónových panelov a spájaním týchto panelov do jednotlivých stien. Technické možnosti sú teda výrazne odlišné. Mimo toho, ak by sme nezačali so samotnou rekonštrukciou, tak budova by o niekoľko rokov bola už v takom stave, že by bola možná len jej sanácia.

Zatiaľ sme nenašli technické riešenie, ktoré by umožnilo zachovať odkrytú mozaiku kocúra tak, aby nevznikali tepelné mosty, v triede neplesniveli steny a tiež je potrebné mať na danej stene požiarne schodisko plus danú stenu tak zabezpečiť, aby bola funkčná ďalších minimálne 50 rokov. Projektanti navrhujú ako jediné schodné riešenie pre školu prekrytie a na vedľajšej vzniknutej stene vytvorenie kópie diela podobnou technológiou (ak s tým bude súhlasiť umelecká obec a tiež dedička pána Vychlopena). K dielu bude pripojená tabuľa, kde bude informácia o tom, že je to replika, kto je autor pôvodného diela a že pôvodné dielo je prekryté a v prípade nových technológii v budúcnosti, sa s ním môže nakladať.


Ak niekto vie realizovať a garantovať iné technické riešenie, opätovne ho vyzývam, aby sa nám ozval – michal.drotovan@raca.sk.