Informácie o zápise do 1. ročníka pre ZŠ Plickova

Informácie pre rodičov predškolákov zo spádovej oblasti ZŠ Na Pántoch 9 (po zmene sídla školy Plickova 9)

Zápis detí do prvého ročníka základnej školy sa uskutoční za účasti zákonných zástupcov a detí a v zmysle VZN č.5/2022 MČ Bratislava-Rača o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

 Termín a čas  zápisu :

piatok   28. apríla 2023        od 15,00 hod.  do 18,00 hod.

sobota   29. apríla 2023        od   9,00 hod.  do 12,00 hod.

 Miesto zápisu:   

pre ZŠ Na Pántoch 9 (po zmene sídla školy Plickova 9), Bratislava sa zápis uskutoční v priestoroch  Nemeckého kultúrneho domu (Barónka 3)

 Pri zápise zákonní zástupcovia dieťaťa povinne predložia:

  • rodný list dieťaťa,
  • platný občiansky preukaz oboch zákonných zástupcov,
  • v prípade zdravotne znevýhodneného dieťaťa doklad o jeho zdravotnom znevýhodnení
  • v prípade neúplnej rodiny rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do výchovy a súhlas druhého zákonného zástupcu (čestné prehlásenie) s prihlásením do našej školy.

Základná škola pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje:

a) meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu alebo adresa miesta, kde sa dieťa obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu,

b) meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko a kontakty zákonných zástupcov.

Link na prihlášku do 1. ročníka:

https://zsnapantoch.edupage.org/register/?eqa=d2hhdD1mb3Jt